โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยี

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **************************************************คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน
จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.......1.อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา

หน่วยที่ 1........
เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
หน่วยที่ 2........
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยที่ 3........
อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
หน่วยที่ 4........
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
หน่วยที่ 5........
ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

1 ความคิดเห็น:

  1. มาแสดงความเห็นคืนให้ครับ
    blog สวยงาม มีรูปไปเที่ยวชะอำด้วย

    ตอบลบ

แนะนำ

ยินดีต้อนรับสู่ Web Blog อ.มด


นี้ใช้ในการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นช่องทางใหม่ที่เราจะใช้สู่การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาดูเพื่อทราบถึงข้อมูลต่างๆ หวังว่าBlogนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนที่ดีขึ้น